ចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មី ឆ្មាំថ្មី​ អ្វីៗក៏ថ្មី

ថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃចូលរៀនជាថ្មី ហើយក៏ជាថ្ងៃចាប់ផ្តើមនៃឆមាសទី២ផងដែរ ត្រូវតែខំប្រឹង!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s