តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ??

រៀន រឺ មួយគេង??

តើមានវិធីសាស្រ្តអ្វី ដែលអាចអង្គុយរៀន អោយបានយូរ? បើពេលមើលសៀវភៅ ចេះតែចង់គេងយ៉ាងនេះ?​ តើធ្វើយ៉ាងណា​ ទើបអាចយកឈ្នះខ្លួន​ ឯងបាន???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s