ជិតប្រលងគិតតែពីមើលរឿង!

មួយរយៈកាលនេះទំនេរពេក គិតតែពីមើលរឿង​ ឃើញទេធ្លាក់អស់២មុខហើយ ឲវាសមមុខ!​ នៅយួន ស៊ីតែបាយួនម៉្ងៃៗ មានអារម្មណ៏ថាធុញណាស់ ថ្ងៃណាក៏ញាំតែម្ហូបដដែលៗដែរ។ កំសត់ណាស់ខ្ញុំ ហីកហីៗៗ។​ និយាយត្រឺមហ្នឹងសិនចុះ ខ្លាចអស់ពាក្យនិយាយ!​ 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s