ចប់ឆមាសទី១ ឆ្នាំទី២ ហើយ!

ថ្ងៃនេះ គ្រាន់តែប្រលងចប់ភ្លាម បុកមើលរឿងចប់អស់មួយរឿង ហត់ចង់ស្លាប់ ជិត២០ម៉ បើរៀនបានតែប៉ុនហ្នឹង ដឹងចេះយកទៅណាអស់ទេខ្ញុំ ណាស់តែខ្ជិលតាខ្ញុំ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s