ចូលតួ

មិនដឺងថាហេតុអ្វីទេ ឱតែមើលរឿងណាកំសត់ចេះតែចង់ចូលតួ។ គ្រាន់តែថ្ងៃហ្នឹង បានមើលរឿងកូរ៉េ” 49days” មិនដឹងថាខ្ញុំបានយំដឹងម៉ានវគ្គទេ។ តែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៏ថាចំឡែក ចេះតែចង់យំ ហើយមានអារម្មណ៏ថានឹក ផ្ទះខ្លាំងណាស់ នឹកម៉ាក់​ នឹកប៉ា។ គិតទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងនិយាយត្រូវ ទាន់ ភ្នែកអាចបើកបាន​គួរតែធ្វើការណាឲមានប្រយោជន័​កុំ ចេះតែចង់ធ្មេច និងបិទ​ មិនចេះសន្សំពេលវេលាដែលនៅសល់ គង់តែបានគេងទេ គ្រាន់តែយូរនិងឆាប់ និងបានគេងរហូត គេងលែងមានថ្ងៃភ្ញាក់។​ ចង់យកឈ្នះចិត្តមនុស្ស ក្នុងលោក ជាដំបូងត្រូវយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងជាមុនសិន។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s