បានធ្វើធំហើយខ្ញុំ!

គិតទៅ ខ្ញុំខំដើរស៊កគេចង់ងាប់ កុំឲបោះឆ្នោតឲខ្ញុំ តែចុងក្រោយនៅជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននិស្សិត​ ដដែល តែសំណាងដែរ ដែលសរ៉េបានត្រឹមប្រធានផ្នែកការរស់នៅ និងការសិក្សា មិនមែនជាប្រ ធានធំ ខំអីស្លាប់ប៉ារោយ។

IMG_0979

Advertisements

2 thoughts on “បានធ្វើធំហើយខ្ញុំ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s